Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

splitpersonality
21:43
2365 1382
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viafelicka felicka

August 15 2017

splitpersonality
20:48
1751 4b7c 500
" We are like the dreamer who dreams, and then lives inside the dream. But who is the dreamer? "
Reposted bytvseries tvseries
splitpersonality
20:41
splitpersonality
20:40
1352 370c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viagameofthrones gameofthrones

August 13 2017

splitpersonality
15:05
splitpersonality
15:04
splitpersonality
15:03
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
splitpersonality
15:03
believe this log
splitpersonality
15:01
7596 d29a 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaMezame Mezame

July 31 2017

splitpersonality
22:18
3696 7606 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaMezame Mezame

July 30 2017

splitpersonality
21:51
Reposted fromFlau Flau viaMezame Mezame
21:50
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaMezame Mezame
splitpersonality
21:49
3024 a2b1 500
splitpersonality
21:49
6805 de2b 500
Reposted frompotatos potatos viafilmowy filmowy

July 29 2017

splitpersonality
22:44
1607 aefa 500
//
Reposted fromrawwwr rawwwr viablackandwhite blackandwhite
splitpersonality
22:43

Ludzie stanowczo za mało patrzą sobie w oczy.

splitpersonality
22:39
Analizowanie [...] zabrało mi połowę nocy. Wnioski? Owszem, są wnioski. Jestem idiotką. To jest wniosek główny.
— "Jezioro osobliwości"
splitpersonality
22:36
5659 4570
C.Murphy
Reposted fromwwannie wwannie viafilmowy filmowy
splitpersonality
22:36
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaM-M M-M

July 25 2017

splitpersonality
12:01
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl