Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

splitpersonality
16:23
4621 df43
Reposted fromEkran Ekran
splitpersonality
16:20
5615 06ef
Reposted fromEkran Ekran
splitpersonality
16:19
1851 e85c
Reposted frommisza misza viaeskapiza eskapiza
splitpersonality
16:19
8141 d150 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaeskapiza eskapiza

April 08 2017

18:17
2127 bf7a 500

Chateau de Beaumesnil, France (by Paul Fowler)

splitpersonality
18:16
0345 aa3e 500
Dobranoc.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaIamPerfect IamPerfect

April 07 2017

21:12
6538 e03e
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viafelicka felicka
splitpersonality
21:12
5094 ee25 500
Reposted fromfoods foods
21:12
5904 b7e0 500
Reposted fromerial erial viaIamPerfect IamPerfect

April 06 2017

splitpersonality
16:53
splitpersonality
16:53
Nie uznaję sztucznych ograniczeń - że powinniśmy, nie powinniśmy, wolno, nie wolno. Każdy jest oddzielną jednostką i mamy prawo robić to, co kochamy i w co wierzymy.
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromawkwardx awkwardx viacytaty cytaty

April 05 2017

splitpersonality
19:22
Reposted fromsalzprinz salzprinz viathemess themess
splitpersonality
19:22
Zdaje mi się, że tam, gdzie mnie nie ma, byłbym zawsze szczęśliwy i sprawa przeprowadzki jest przedmiotem ciągłych dyskusji z moją duszą.
— Ch. Baudelaire, "Anywhere out of the world"
Reposted fromsoay soay viafelicka felicka
splitpersonality
19:21
9012 d045 500
Reposted fromkrzysk krzysk viafelicka felicka

April 04 2017

splitpersonality
21:05
0042 2f28
Reposted fromkarahippie karahippie viamyslowyzlew myslowyzlew
splitpersonality
21:04
1699 9719
splitpersonality
13:33
8914 b2b6 500
Reposted fromitgirl itgirl viaTakingControl TakingControl
splitpersonality
13:33

Tego dnia uświadomił sobie podstawową prawdę: inni nie mogą cię usidlić, usidlić może cię tylko własny strach. Sprzeciwisz się, to wygrasz.
— Michael Grant "GONE"

April 03 2017

splitpersonality
20:23
8762 d6d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaTakingControl TakingControl
splitpersonality
20:22
6946 786b 500
Reposted fromkaiee kaiee viaAnalAssassin AnalAssassin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl