Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

splitpersonality
19:29
Co więcej jest do zrobienia. Spać i czekać.
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaIamPerfect IamPerfect

May 01 2017

splitpersonality
12:00
4334 24a2 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viacytaty cytaty

April 30 2017

splitpersonality
11:23
8661 4c53 500
Reposted fromvounsky vounsky viaIamPerfect IamPerfect
splitpersonality
11:23
3452 b4ab
Reposted fromsarazation sarazation viaMezame Mezame
splitpersonality
11:03
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
splitpersonality
11:02
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
splitpersonality
11:02
8987 0b8b
Reposted fromretro-girl retro-girl vialoveparis loveparis
splitpersonality
11:02
0032 d399
Reposted fromretro-girl retro-girl vialoveparis loveparis
splitpersonality
11:02

April 27 2017

splitpersonality
20:15
splitpersonality
20:09
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
splitpersonality
20:07
Stosunki z ludźmi psują charakter, zwłaszcza gdy się go wcale nie posiada.
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty

April 26 2017

splitpersonality
15:27
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!...
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

April 25 2017

21:47
9101 6b3c 500

Lyon, France (by Bartek W)

splitpersonality
21:47
8916 72b3 500
Reposted fromfoods foods
splitpersonality
21:34

April 22 2017

splitpersonality
21:36
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
splitpersonality
21:36
7108 1495 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
20:09
2485 09ec
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viathemess themess
splitpersonality
20:08
4196 7233 500
Reposted fromCattleya Cattleya viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl