Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

splitpersonality
15:57
1741 ecb5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatvseries tvseries
15:57
2311 d649 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaeskapiza eskapiza
splitpersonality
15:56
Reposted frombluuu bluuu viaMezame Mezame
splitpersonality
15:55
4723 1d84
Reposted fromEkran Ekran
splitpersonality
15:54
5148 d374
Reposted fromdreamadream dreamadream viaDisney Disney
splitpersonality
15:54
3300 6526
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMyBlackWings MyBlackWings
splitpersonality
15:53
6419 010e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMezame Mezame
splitpersonality
15:53
5585 2c38 500
Tokyo, Japan by Pawel Nolbert 
Reposted fromvolldost volldost viaMezame Mezame
splitpersonality
15:53
2535 4ea2
Reposted fromiloveMeryl iloveMeryl viaeskapiza eskapiza
splitpersonality
15:53
9903 4bfa
Reposted frompotatos potatos viafilmowy filmowy
splitpersonality
15:52
4543 fb84 500
nirvana
Reposted fromantihec antihec viaMyBlackWings MyBlackWings
splitpersonality
15:52
6607 6818
Reposted fromEkran Ekran
splitpersonality
15:52
4555 e1c2
Reposted fromretaliate retaliate viaMezame Mezame

September 20 2017

19:47
9106 c476 500

Chateau de Beynac, France (by Elena S)

splitpersonality
19:47
"(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli".
— Szopenhauer
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew
19:46
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viaMezame Mezame
19:46
4885 9d17 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin
19:46
7129 ad1f
Reposted fromruthieful ruthieful viafelicka felicka
splitpersonality
19:43how I plan to live my life
splitpersonality
19:42
7579 69ea 500
Reposted fromundertow undertow viaTakingControl TakingControl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl